ERP Introkursus - finans, indkøb, salg, produktion og lager

Bliv grundigt introduceret til brugen af ERP med udgangspunkt i SAP og de mest benyttede moduler i SAP. På dette AMU-forløb lærer du at navigere og brugertilpasse SAP, så du arbejder både effektivt og funktionelt.

Se planlagte forløb
Undervisning 2

Forløb

Edutasia har aktuelt planlagt følgende forløb:

Er du arbejdsledig, kan du tilmelde dig forløbet via vores kursusafdeling for ledige, Nyledige.dk, her.

 • 281350ERP-120824 Fjernundervisning hos Edutasia

  30

  12. august 2024

  20. september 2024

  DKK 4.680,00
  DKK 21.040,00

Bemærk: Hvis du gerne vil deltage i et AMU-kursus, foregår selve tilmeldingen på hjemmesiden voksenuddannelse.dk. Når du klikker på knappen "Tilmelding", åbner tilmeldingssiden i en ny fane.

Forløbets indhold

Forløbet er sammensat af en række AMU-fag inden for økonomi og ERP-systemer.

Klik på et fag for at læse mere om det:

 • Administrative opgaver i salgsarbejdet (47236) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter uddannelsen kan deltagere tilrettelægge og udføre det administrative arbejde i en salgsfunktion, herunder administrative rutiner som tilbudsgivning, håndtering af ordremodtagelse, fakturering og kundereklamationer.

  Målgruppe

  Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der deltager i den administrative arbejdsproces i organisationens salgsopgaver.

  Mål

  Deltageren kan tilrettelægge og udføre administrative rutiner i salgsfunktionen, herunder udarbejde standardtilbud, håndtere ordremodtagelse, fakturere samt modtage og afhjælpe den videre administrative behandling af kundereklamationer.

 • Anvende regneark til beregninger og præsentation (49826) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter kurset kan du foretage simple beregninger og præsentationer/layout i regneark.

  Målgruppe

  Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der har brug for at kunne foretage simple beregninger og præsentationer/layout i regneark.

  Mål

  Deltageren kan oprette enkle formler og formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

 • Anvendelse af store datamængder i regneark (40748) 1 dag

  Beskrivelse

  Efter kurset kan deltageren opbygge regnearksmodeller, anvende egne formler, indbyggede funktioner og grafiske faciliteter, effektivisere og automatisere ofte forekommende arbejdsopgaver.

  Målgruppe

  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

  Mål

  Deltageren kan håndtere store datamængder f.eks. ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Deltageren kan foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre f.eks. anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, f.eks. taksberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker.

 • Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (47381) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter uddannelsen kan deltageren registrere dagligt forekommende bilag til finansbogholderiet og udarbejde en kasserapport. Deltageren kan beregne og registrere moms samt afslutte det periodiske momsregnskab, herunder foretage digital indberetning og betaling til SKAT.

  Målgruppe

  Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, der arbejder med registrering og bogføring af daglige bilag.

  Mål

  Deltageren kan registrere dagligt forekommende bilag til finansbogholderiet, vedrørende køb og salg og omkostninger, og udarbejde en kasserapport, med tilhørende udregninger, postering og kassedifference samt afstemninger. Deltageren har kendskab til Momsvejledningen og dens almindelige regler. Deltageren kan beregne og registrere moms samt afslutte det periodiske momsregnskab, herunder foretage digital indberetning og betaling til SKAT.

 • Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (45969) 2 dage

  Beskrivelse

  På kurset arbejdes der med anvendelse af finansdelen i et økonomistyringsprogram og med de forskellige muligheder, der er for indtastning i et valgt program. Der fokuseres på vigtigheden af datoer og teksters betydning for informationsniveauet i de udskrifter man selv bruger eller overlader til andre.

  Målgruppe

  Administrative medarbejdere med lidt regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.

  Mål

  Deltageren kan foretage virksomhedens daglige registreringer i et økonomistyringsprogram og arbejde med finansdelen af programmet, på baggrund af kendskab til et økonomistyringsprograms indhold og muligheder. Deltageren kan foretage daglige registreringer i økonomistyringsprogrammets kassekladde samt udskrive tilhørende journaler og kontokort. Deltageren kender og kan søge på hjemmesider, der er relaterede til regnskabslove m.m., og kan således holde sig ajour med de ændringer, der sker på området.

 • Debitorstyring (45964) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter endt kursus kan deltageren udarbejde kreditpolitik, rykkerprocedurer, betalingsvilkår, foretage kreditvurdering af såvel nye som nuværende debitorer og måle og veje debitorer til årsrapporten.

  Målgruppe

  Administrative medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der er beskæftiget med debitorstyring, herunder oprettelse af debitorer, kreditvurdering, rykkerprocedurer, rentetilskrivning og betalings- og leveringsvilkår.

  Mål

  Efter endt kursusforløb kan deltageren varetage den samlede debitorstyring i virksomheden, herunder foretage løbende kreditvurdering, samt vurdering af regnskaber, af nye såvel som eksisterende kunder. Deltageren kan bruge de relevante funktioner i et elektronisk bogføringssystem. Deltageren kan efter kurset opstille en debitorpolitik for virksomheden, opstille optimale betalingsbetingelser, sikre overholdelse af de aftalte kreditvilkår, gennemføre en effektiv rykkerprocedure for udestående fordringer og foretage vurdering af debitor tilgodehavender. Deltageren har kendskab til muligheder for inddrivelse af tilgodehavender og kan registrere eventuelle tab på debitorer. Deltageren har kendskab til principper for likviditetsstyring i en virksomhed.

 • Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer (48325) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter kurset har du forretningsforståelse og kan anvende begreber som værdigrundlag og strategi til at vurdere virksomhedens arbejds- og forretningsgange. Du kan analysere nøgletal fra virksomhedens it-systemer og medvirke til en bedre ressourceanvendelse, f.eks. gennem digitalisering.

  Målgruppe

  Kurset retter sig mod ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der skal anvende data fra virksomhedens it-systemer og have større forståelse for sammenhængene mellem virksomhedens nøgletal, ressourceanvendelse og udbredelse af digitalisering.

  Mål

  Deltageren kan anvende begreber som værdigrundlag, forretningsforståelse mv. til at vurdere arbejds- og forretningsgange i forhold til virksomhedens strategi og anvendelse af digitalisering. Deltageren kan benytte virksomhedens forskellige it-systemer, f.eks. et ERP-system, til at finde og aflæse nøgletal for eksempelvis finansielle forhold (overskud, likviditet, egenkapital), ordrebeholdning, driftsomkostninger eller budgetafvigelser. Deltageren kan overføre, genanvende og behandle disse data til opfølgning og analyse og således arbejde på tværs af it-systemer. På basis af nøgletal og anvendelse af data på tværs af it-systemer kan deltageren medvirke til at vurdere, om virksomheden anvender sine ressourcer effektivt ud fra ønsket om at optimere forretningsprocesser og -udvikling, herunder evt. digitalisering af arbejdsgange.

 • Håndtering af data i virksomhedens it-systemer (45563) 2 dage

  Beskrivelse

  Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow. Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen/konsekvensen af at anvende gyldige/ugyldige data.

  Målgruppe

  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  Mål

  Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow. Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvensen af at anvende ikke gyldige data.

 • Integration af data mellem adm. it-systemer (45782) 2 dage

  Beskrivelse

  Deltageren kan på en hensigtsmæssig måde genanvende og integrere data mellem administrative it-systemer fx mellem regnskabsprogram og regnearksprogram, mellem regnearksprogram og præsentationsprogram, mellem databaseprogram og regnearksprogram/tekstbehandlingsprogram til specifikke opgavetyper.Deltageren kan anvende de bedst egnede værktøjer i forbindelse med genanvendelse og integration, således at arbejdsopgaven løses rationelt og databehandlingsmæssigt korrekt.

  Målgruppe

  Uddannelsen er udviklet til den administrative medarbejder der arbejder eller skal arbejde med genanvendelse og integration af data mellem flere administrative it-systemer internt i virksomheden og som ønsker at kunne genanvende og integrere it-systemernes data rationelt og databehandlingsmæssigt korrekt.

  Mål

  Efter uddannelsen kan deltageren genanvende og integrere data mellem flere administrative it-systemer og i den forbindelse anvende de bedst egnede værktøjer således, at arbejdsopgaven løses rationelt og databehandlingsmæssigt korrekt.

 • Konteringsinstrukser (45963) 1 dag

  Beskrivelse

  Deltageren kan anvende og tilrette eksisterende konteringsinstrukser samt oprette nye, uanset om disse anvendes i en funktions- eller artsopdelt kontoplan, uanset virksomhedstype. Disse færdigheder kan bruges i såvel manuelt som et elektronisk bogføringssystem. Deltageren har kendskab til de lovgivningsmæssige krav, der ligger bag konteringsinstrukser.

  Målgruppe

  Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder med registrering og bogføring af hændelser i virksomheden.

  Mål

  Deltageren kan udarbejde, vedligeholde og anvende konteringsinstrukser i arts- og funktionsopdelte kontoplaner, tilpasse virksomhedens registreringssystem for at sikre korrekt registrering af ensartede omkostninger, indtægter, aktiver og passiver.

 • Kreditorstyring (45961) 1 dag

  Beskrivelse

  Efter endt kursus kan deltageren arbejde med styring af kreditorer i et bogholderi. Deltageren kan oprette og vedligeholde kreditorer, sikre optimal kontrol og styring af indgåede leverings- og betalingsaftaler, herunder optimering af betalingsaftaler i forhold til kredittid og kontantrabatter. Deltageren har efterfølgende forståelse for kreditorerne som et vigtigt element i likviditetsstyringen i virksomheden. Deltageren kan udarbejde og anvende forskellige former for statistikker herunder likviditetsoversigter, herunder indblik i de nøgletal, der beskæftiger sig med likviditet. Deltageren kan opstille interne kontroller til sikring af betaling af korrekte leverancer. Deltageren kan håndtere alle former for vare-, omkostnings- og/eller pengekreditorer.

  Målgruppe

  Administrative medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der er beskæftiget med kreditorstyring herunder oprettelse af kreditorer, sikring af aftale leverings- og betalingsvilkår overholdes, og styring af interne kontroller og optimering af likviditeten gennem styring af betalinger.

  Mål

  Deltageren kan sikre den optimale kreditorstyring, vedr. vare-, omkostnings- eller pengekreditorer, herunder optimere leverings- og betalingsbetingelser, interne kontroller ved varemodtagelse, analyser og likviditetsoversigter.

 • Oprette og anvende regneark (49825) 1 dag

  Beskrivelse

  Efter kurset kan du oprette og anvende et regneark på grundlæggende niveau, samt sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser.

  Målgruppe

  Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der skal kunne oprette og anvende et regneark på grundlæggende niveau samt sortere og filtrere data.

  Mål

  Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Deltageren kan desuden sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser.

 • Placering af resultat- og balancekonti (45965) 2 dage

  Beskrivelse

  På kurset arbejdes der med sammenhængen mellem resultatopgørelse og balance og med forskelle i virksomheders regnskaber. Gennem praktiske øvelser arbejdes der med de grundlæggende principper for debitering og kreditering.

  Målgruppe

  Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.

  Mål

  Deltageren kan skelne mellem resultat- og balancekonti og anvende en simpel kontoplan til postering af de daglige bilag i en handelsvirksomhed. Deltageren har opnået kendskab til forskellige virksomhedstyper og virksomhedsformer, og er bekendt med den tilhørende lovgivning, hvilket giver den nødvendige indsigt i forskellige regnskabers opbygning. Den viden kan medarbejderen anvende i det daglige regnskabsarbejde.

 • Projektstyring med IT-værktøj (40343) 2 dage

  Beskrivelse

  Deltageren kan efter kurset anvende et IT-værktøj til projektstyring, indtaste aktiviteter, analysere på aktiviteternes indbyrdes afhængigheder, anvende ressourcestyring, følge op på projekter samt udforme relevante udskrifter.

  Målgruppe

  Kurset retter sig mod medarbejdere, der i deres jobfunktion har ansvar for eller medvirker ved udarbejdelse af og opfølgning på virksomhedens projekter.

  Mål

  Deltageren kan planlægge, oprette, vedligeholde og styre projekter med et IT-planlægningsværktøj, eksempelvis ved planlægning af møder og konferencer samt styring af handlingsplaner, der involverer medarbejdere på tværs af afdelinger. Deltageren kan indtaste aktiviteter, analysere på aktiviteternes indbyrdes afhængigheder, følge op på projekter samt udforme relevante udskrifter.

 • Registreringsmetoder ved virksomhedens drift (45967) 2 dage

  Beskrivelse

  Gennem praktiske øvelser arbejdes der med virksomheder, der har såvel en kassekredit som bankindestående. Der arbejdes med for sen betaling fra kunder og til leverandører og der beregnes og bogføres renter. I forhold til virksomhedens likviditet vurderes de rabatter der fremkommer, når betalingsbetingelser udnyttes.

  Målgruppe

  Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.

  Mål

  Deltageren kender teknikken og principper til valg af forskellige registreringsmetoder i forbindelse med virksomhedens drift. Deltageren kan klargøre bilagene og anvende posteringsark og kasserapport. Deltageren kan arbejde med bogføring og kontering på kontokort med saldokolonne i forbindelse med registrering af bilag til finansbogholderiet vedrørende køb, salg, fragt, rabatter og renter

 • Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen (40007) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter kurset kan man assistere i opgørelsen af virksomhedens periode- eller årsresultat, foretage nødvendige regnskabsmæssige afstemninger og korrekt periodisering af indtægter og omkostninger.

  Målgruppe

  Medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring, der har hovedbeskæftigelse i virksomhedens regnskabs-/økonomiafdeling.

  Mål

  Deltageren kan assistere i opgørelse af virksomhedens periode- eller årsresultat ved at foretage nødvendige regnskabsmæssige afstemninger og periodiseringer af konti i bogholderiet, på såvel resultatopgørelse som balancekonti.

 • Økonomisk styring af lageret (20974) 2 dage

  Beskrivelse

  Deltageren kan sikre en optimal kontrol og styring af indgående leverings- og prisaftaler og optimere ordre- og leveringskvantiteter ud fra økonomiske og bæredygtige hensyn. Deltageren kan styre de enkelte regnskabsmæssige elementer i processer fra tilbudsgivning, via ordreafgivning til levering og fakturering til kunden mv. Vedligeholde såvel købs- som salgspriser herunder diverse former for rabatter og leveringsvilkår. Deltageren kan opstille interne kontroller til sikring af korrekte leverancer og gennemføre en behovsstyring af lageret for at minimere lagerbeholdninger.

  Målgruppe

  Administrative medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der er beskæftiget med regnskab, økonomi og administrative opgaver i forbindelse med lagerstyring herunder oprettelse af forskellige typer af varer, sikring af aftalte leverings- og prisvilkår overholdes.

  Mål

  Efter kurset kan du sikre en optimal kontrol og styring af indgående leverings- og prisaftaler og optimere ordre- og leveringskvantiteter. Du kan varetage de opgaver, der knytter sig til økonomisk og bæredygtig lagerstyring, fx optimering af lager- og ordrestørrelser, fastlæggelse af max. og min. beholdninger, ordre- og restordreoversigter, tilbudsafgivelse og lageromkostninger.

Hvem er forløbet for?

ERP Introkurset med udgangspunkt i SAP er for dig, der er ny inden for SAP eller har erfaring inden for et begrænset område af SAP. 

Måske har du ikke modtaget den nødvendige oplæring i SAP? Måske har din oplæring primært bestået af sidemandsoplæring? Så kan det være en god idé at få effektiviseret dine arbejdsprocesser og fjernet evt. uhensigtsmæssige arbejdsgange.

Forløbet består af en række AMU-fag og er derfor rettet mod faglærte og ufaglærte medarbejdere.

Forløbet kræver intet forhåndskendskab til SAP.

Leder du efter andre SAP-kurser? Se vores kursuskalender med åbne kurser.

John Schnobrich Flpc9 Vocj4 Unsplash

Hvis du er inden for AMU-målgruppen, kan du deltage på kurserne til en særdeles favorabel pris, og du og din arbejdsgiver kan ofte ansøge om VEU-godtgørelse, mens du er på kursus.

Dit udbytte af ERP Introkursus

Når du har fuldført dette kursusforløb, vil du være tryg i dit arbejde med SAP. Du kan navigere i SAP og lave brugertilpasning, så brugerfladen er optimal for dig.

Du vil opnå en grundig viden inden for de finansielle funktioner og have styr på, hvordan de interne forretningsprocesser fungerer – alt lige fra at du sælger en vare i salgsafdelingen, køber de enkelte komponenter i indkøbsafdelingen, færdiggør varen i produktionsafdelingen og lægger den på lageret.

På forløbet lærer du bl.a. at:

 • Navigere i SAP
 • Brugertilpasse SAP
 • Arbejde med transaktionskoder og kende til de mest benyttede koder
 • Benytte de mest centrale funktioner inden for finans og controlling herunder General Ledger og kontoplaner
 • Arbejde med stamdata og oprettelse af en indkøbsrekvisition
 • Genkende de stamdata, der understøtter forretningsprocessen i salgsordrestyring
 • Arbejde med anlægsaktiver, f.eks. investeringer i bygninger, maskiner og biler
 • Overvåge aktiviteter forbundet med den økonomiske styring - Management Accounting (CO)
Austin Distel Mpn7xjkq Ns Unsplash

Materiale

Digitalt og trykt.

Som en del af kursusforløbet vil du modtage en trykt manual og få adgang til e-læring.

Både manual og e-læring er danskproduceret og på dansk.

Du vil desuden have adgang til et live SAP-system under hele kurset og modtage undervisning og support af vores erfarne, SAP-certificerede undervisere.

Person Ved Pc

Har du brug for hjælp eller vejledning?

Vi holder lukket fra mandag den 15. juli til og med fredag den 26. juli. Skriv til os på info@edutasia.dk, eller brug kontaktformularen – vi svarer hurtigst muligt efter ferien.

Ønsker du at blive kontaktet af en af vores medarbejdere?

Tilføj dine kontaktoplysninger og evt. en besked. Så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Tak for din henvendelse

Tak for det! Du bliver kontaktet af en af vores medarbejdere.

Formularen kunne ikke indsendes

Et eller flere krævede felter mangler indhold, eller er ikke udfyldt korrekt.

Formularen kunne ikke indsendes

Formularen kunne ikke indsendes. Prøv evt. igen senere.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.