Regnskab og bogføring

Har du styr på grundlæggende bogføring, regnskab og økonomi med e-conomic og Excel?

På dette forløb tager vi udgangspunkt i e-conomic og kommer omkring alt lige fra finansbilag, bankhåndtering, debitor- og kreditorstyring og fakturering, processer i lager og indkøb til årsafslutning i bogholderiet.

Unge Ved PC'er

Forløb

Edutasia har aktuelt planlagt følgende forløb:

Er du arbejdsledig, kan du tilmelde dig forløbet via vores kursusafdeling for ledige, Nyledige.dk, her.

 • 281350ØKO-9943 Fjernundervisning hos Edutasia

  30

  12. august 2024

  20. september 2024

  DKK 6.240,00
  DKK 21.885,00

Bemærk: Hvis du gerne vil deltage i et AMU-kursus, foregår selve tilmeldingen på hjemmesiden voksenuddannelse.dk. Når du klikker på knappen "Tilmelding", åbner tilmeldingssiden i en ny fane.

Forløbets indhold

Forløbet er sammensat af en række AMU-fag.

Klik på et fag for at læse mere om det:

 • Anvende regneark til beregninger og præsentation (49826) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter kurset kan du foretage simple beregninger og præsentationer/layout i regneark.

  Målgruppe

  Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der har brug for at kunne foretage simple beregninger og præsentationer/layout i regneark.

  Mål

  Deltageren kan oprette enkle formler og formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

 • Anvendelse af periodisk beregning og registrering (47382) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter uddannelsen kan deltageren arbejde med bogføring af løn, afskrivninger samt køb og salg af anlægsaktiver og kan foretage digitale afregninger til SKAT m.fl. Deltageren arbejder med beregninger og bogføring for afskrivninger og får viden om vurdering af anlægsaktiver.

  Målgruppe

  Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, der arbejder med registrering og bogføring af daglige bilag.

  Mål

  Deltageren kan anvende periodisk beregning og registrering i forbindelse med løn, afskrivninger og salg af inventar. Deltageren har kendskab til opbygning af en lønseddel, og kan bogføre løn, samt foretage afregninger digitalt til SKAT m.fl. Deltageren har kendskab til lovgivningen omkring afskrivninger og salg af anlægsaktiver, og kan beregne og bogføre både lineære afskrivninger og saldoafskrivninger. Vedrørende køb og salg kan deltageren foretage beregninger af tab eller fortjeneste, samt bogføre de heraf afledte poster.

 • Anvendelse af præsentationsprogrammer (44373) 2 dage

  Beskrivelse

  Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

  Målgruppe

  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

  Mål

  Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

 • Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (47381) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter uddannelsen kan deltageren registrere dagligt forekommende bilag til finansbogholderiet og udarbejde en kasserapport. Deltageren kan beregne og registrere moms samt afslutte det periodiske momsregnskab, herunder foretage digital indberetning og betaling til SKAT.

  Målgruppe

  Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, der arbejder med registrering og bogføring af daglige bilag.

  Mål

  Deltageren kan registrere dagligt forekommende bilag til finansbogholderiet, vedrørende køb og salg og omkostninger, og udarbejde en kasserapport, med tilhørende udregninger, postering og kassedifference samt afstemninger. Deltageren har kendskab til Momsvejledningen og dens almindelige regler. Deltageren kan beregne og registrere moms samt afslutte det periodiske momsregnskab, herunder foretage digital indberetning og betaling til SKAT.

 • Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (45969) 2 dage

  Beskrivelse

  På kurset arbejdes der med anvendelse af finansdelen i et økonomistyringsprogram og med de forskellige muligheder, der er for indtastning i et valgt program. Der fokuseres på vigtigheden af datoer og teksters betydning for informationsniveauet i de udskrifter man selv bruger eller overlader til andre.

  Målgruppe

  Administrative medarbejdere med lidt regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.

  Mål

  Deltageren kan foretage virksomhedens daglige registreringer i et økonomistyringsprogram og arbejde med finansdelen af programmet, på baggrund af kendskab til et økonomistyringsprograms indhold og muligheder. Deltageren kan foretage daglige registreringer i økonomistyringsprogrammets kassekladde samt udskrive tilhørende journaler og kontokort. Deltageren kender og kan søge på hjemmesider, der er relaterede til regnskabslove m.m., og kan således holde sig ajour med de ændringer, der sker på området.

 • Debitorstyring (45964) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter endt kursus kan deltageren udarbejde kreditpolitik, rykkerprocedurer, betalingsvilkår, foretage kreditvurdering af såvel nye som nuværende debitorer og måle og veje debitorer til årsrapporten.

  Målgruppe

  Administrative medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der er beskæftiget med debitorstyring, herunder oprettelse af debitorer, kreditvurdering, rykkerprocedurer, rentetilskrivning og betalings- og leveringsvilkår.

  Mål

  Efter endt kursusforløb kan deltageren varetage den samlede debitorstyring i virksomheden, herunder foretage løbende kreditvurdering, samt vurdering af regnskaber, af nye såvel som eksisterende kunder. Deltageren kan bruge de relevante funktioner i et elektronisk bogføringssystem. Deltageren kan efter kurset opstille en debitorpolitik for virksomheden, opstille optimale betalingsbetingelser, sikre overholdelse af de aftalte kreditvilkår, gennemføre en effektiv rykkerprocedure for udestående fordringer og foretage vurdering af debitor tilgodehavender. Deltageren har kendskab til muligheder for inddrivelse af tilgodehavender og kan registrere eventuelle tab på debitorer. Deltageren har kendskab til principper for likviditetsstyring i en virksomhed.

 • Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom (45960) 2 dage

  Beskrivelse

  Deltageren kan under hensyntagen til juridisk ejerforhold, lovgivning, god bogføringsskik, kontoplaner og momsregler kontere og bogføre køb, salg, finansiering og drift af biler og fast ejendom og omkostninger vedrørende lejede lokaler.

  Målgruppe

  Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder eksempelvis med registrering og bogføring af hændelser i virksomheden og udøver en decentral kontering af bilag.

  Mål

  Efter dette kursus kan deltageren under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning og god bogføringsskik, uanset virksomhedstype og arts- eller funktionsopdelte kontoplaner: kontere og bogføre køb, salg, leasing- og driftsudgifter af biler, herunder problematikker omkring moms og blandet drift, kontere og bogføre ejendommens driftsudgifter, herunder frivillig momsregistrering og istandsættelse af lejede lokaler, samt skelne mellem aktivering af istandsættelse af lejede lokaler eller udgiftsføre disse, kontere og bogføre anskaffelse af fast ejendom, herunder omkostninger hertil og finansiering heraf. Deltageren kan tilbageføre og foretage korrekt beregning af akkumulerede afskrivninger og opgørelse af eventuelt tab eller gevinst.

 • Konteringsinstrukser (45963) 1 dag

  Beskrivelse

  Deltageren kan anvende og tilrette eksisterende konteringsinstrukser samt oprette nye, uanset om disse anvendes i en funktions- eller artsopdelt kontoplan, uanset virksomhedstype. Disse færdigheder kan bruges i såvel manuelt som et elektronisk bogføringssystem. Deltageren har kendskab til de lovgivningsmæssige krav, der ligger bag konteringsinstrukser.

  Målgruppe

  Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder med registrering og bogføring af hændelser i virksomheden.

  Mål

  Deltageren kan udarbejde, vedligeholde og anvende konteringsinstrukser i arts- og funktionsopdelte kontoplaner, tilpasse virksomhedens registreringssystem for at sikre korrekt registrering af ensartede omkostninger, indtægter, aktiver og passiver.

 • Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov (45962) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter endt kursus kan deltageren oprette, vedligeholde og anvende arts- og funktionsopdelte kontoplaner, tilpasse registreringssystemet til afdelingsregnskab og flerdimensionel kontering, uanset virksomhedens juridiske ejerform.

  Målgruppe

  Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder eksempelvis med registrering og bogføring af hændelser i virksomheden og skal sikre den nødvendige rapportering i virksomhederne.

  Mål

  Efter kurset kan deltageren arbejde selvstændigt med vedligeholdelse og tilretning af kontoplaner, som assistent i en regnskabsafdeling. Deltageren kan anvende, opstille nye kontoplaner og tilrette eksisterende kontoplaner. Deltageren kan opstille og anvende en funktionsopdelt kontoplan uanset virksomhedstype, ligesom deltageren kan oprette og anvende en artsopdelt kontoplan. Deltageren kan opstille kontoplaner i forhold til virksomhedens rapporteringsbehov og organisationsplan. Deltageren kan arbejde både i manuelt og et elektronisk bogføringssystem.

 • Kreditorstyring (45961) 1 dag

  Beskrivelse

  Efter endt kursus kan deltageren arbejde med styring af kreditorer i et bogholderi. Deltageren kan oprette og vedligeholde kreditorer, sikre optimal kontrol og styring af indgåede leverings- og betalingsaftaler, herunder optimering af betalingsaftaler i forhold til kredittid og kontantrabatter. Deltageren har efterfølgende forståelse for kreditorerne som et vigtigt element i likviditetsstyringen i virksomheden. Deltageren kan udarbejde og anvende forskellige former for statistikker herunder likviditetsoversigter, herunder indblik i de nøgletal, der beskæftiger sig med likviditet. Deltageren kan opstille interne kontroller til sikring af betaling af korrekte leverancer. Deltageren kan håndtere alle former for vare-, omkostnings- og/eller pengekreditorer.

  Målgruppe

  Administrative medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der er beskæftiget med kreditorstyring herunder oprettelse af kreditorer, sikring af aftale leverings- og betalingsvilkår overholdes, og styring af interne kontroller og optimering af likviditeten gennem styring af betalinger.

  Mål

  Deltageren kan sikre den optimale kreditorstyring, vedr. vare-, omkostnings- eller pengekreditorer, herunder optimere leverings- og betalingsbetingelser, interne kontroller ved varemodtagelse, analyser og likviditetsoversigter.

 • Oprette og anvende regneark (49825) 1 dag

  Beskrivelse

  Efter kurset kan du oprette og anvende et regneark på grundlæggende niveau, samt sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser.

  Målgruppe

  Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der skal kunne oprette og anvende et regneark på grundlæggende niveau samt sortere og filtrere data.

  Mål

  Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Deltageren kan desuden sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser.

 • Personalejura i lønberegning (40012) 2 dage

  Beskrivelse

  På kurset arbejdes der med fokus på lovgivningen inden for løn- og gageadministration, herunder bl.a. funktionærloven, ferieloven, ligebehandlingsloven, dagpengeloven, ATP-loven, 1. og 2. ledighedsdag og Kildeskatteloven, som de vigtigste. Herunder vurderes, hvordan deltageren løbende holder sig opdateret ved brug af Internettet.

  Målgruppe

  Medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen, der arbejder med lovgivningen i personaleforhold og lønberegninger.

  Mål

  Deltageren kan arbejde med lønberegninger i virksomhedens personale/regnskabsafdeling i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området. Deltageren kan søge informationer om gældende love og regelsæt inden for lønområdet, eksempelvis funktionærloven, ferieloven, dagpengeloven, barsel mv. og kan anvende denne viden ved varetagelsen af det administrative arbejde i regnskabsafdelingen, herunder lønberegninger bl.a. ved medarbejdernes sygdom, barsel og ved ansættelser/fratræden.

 • Placering af resultat- og balancekonti (45965) 2 dage

  Beskrivelse

  På kurset arbejdes der med sammenhængen mellem resultatopgørelse og balance og med forskelle i virksomheders regnskaber. Gennem praktiske øvelser arbejdes der med de grundlæggende principper for debitering og kreditering.

  Målgruppe

  Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.

  Mål

  Deltageren kan skelne mellem resultat- og balancekonti og anvende en simpel kontoplan til postering af de daglige bilag i en handelsvirksomhed. Deltageren har opnået kendskab til forskellige virksomhedstyper og virksomhedsformer, og er bekendt med den tilhørende lovgivning, hvilket giver den nødvendige indsigt i forskellige regnskabers opbygning. Den viden kan medarbejderen anvende i det daglige regnskabsarbejde.

 • Præsentation af tal i regneark (40750) 1 dag

  Beskrivelse

  Efter kurset kan deltageren udvælge relevante data til præsentation. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling f.eks. i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg.

  Målgruppe

  Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

  Mål

  Deltageren kan udvælge de relevante data til præsentationen i regneark. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling f.eks. i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg.

 • Registreringsmetoder ved virksomhedens drift (45967) 2 dage

  Beskrivelse

  Gennem praktiske øvelser arbejdes der med virksomheder, der har såvel en kassekredit som bankindestående. Der arbejdes med for sen betaling fra kunder og til leverandører og der beregnes og bogføres renter. I forhold til virksomhedens likviditet vurderes de rabatter der fremkommer, når betalingsbetingelser udnyttes.

  Målgruppe

  Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der varetager registrering og bogføring af daglige bilag.

  Mål

  Deltageren kender teknikken og principper til valg af forskellige registreringsmetoder i forbindelse med virksomhedens drift. Deltageren kan klargøre bilagene og anvende posteringsark og kasserapport. Deltageren kan arbejde med bogføring og kontering på kontokort med saldokolonne i forbindelse med registrering af bilag til finansbogholderiet vedrørende køb, salg, fragt, rabatter og renter

 • Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen (40007) 2 dage

  Beskrivelse

  Efter kurset kan man assistere i opgørelsen af virksomhedens periode- eller årsresultat, foretage nødvendige regnskabsmæssige afstemninger og korrekt periodisering af indtægter og omkostninger.

  Målgruppe

  Medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring, der har hovedbeskæftigelse i virksomhedens regnskabs-/økonomiafdeling.

  Mål

  Deltageren kan assistere i opgørelse af virksomhedens periode- eller årsresultat ved at foretage nødvendige regnskabsmæssige afstemninger og periodiseringer af konti i bogholderiet, på såvel resultatopgørelse som balancekonti.

 • Årsafslutning af bogholderiet (40008) 2 dage

  Beskrivelse

  Kurset er til deltagere der medvirker til årsafslutning af virksomhedens bogholderi. Deltageren kan efterfølgende foretage nødvendige efterposteringer, samt selvstændigt foretage enkle regnskabsopstillinger.

  Målgruppe

  Medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring, der har hovedbeskæftigelse i virksomhedens regnskabs-/økonomiafdeling.

  Mål

  Deltageren kan medvirke til årsafslutning af virksomhedens bogholderi. Deltageren kan assistere ved regnskabsudarbejdelsen ved anvendelse af årsafslutningsark, foretage efterposteringer til regnskabet og udarbejde enkle regnskabsopstillinger.

Hvem er forløbet for?

Forløbet Regnskab og bogføring består af en række AMU-fag og er derfor rettet mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med regnskab og bogholderi.

Forløbet henvender sig til dig, der gerne vil lære mere om regnskab og bogholderi. Forløbet er relevant både til dig, der er en del af et større team, og dig, der arbejder mere selvstændigt.

På forløbet kommer du til at arbejde med autentiske bilag, og du kommer til at løse alle de opgaver, man normalt arbejder med i et bogholderi. Herudover vil du blive introduceret til de love, der ligger bag, og få en grundig introduktion til e-conomic, som benyttes af mange både små og større virksomheder i Danmark.

Lommeregner og grafer 1

Hvis du er inden for AMU-målgruppen, kan du deltage på kurserne til en særdeles favorabel pris, og du og din arbejdsgiver kan ofte ansøge om VEU-godtgørelse, mens du er på kursus.

Dit udbytte af forløbet Regnskab og bogføring

Kursusforløbet giver dig overblik over de opgaver, der skal løses i en regnskabsafdeling i en større eller mindre virksomhed, og hvordan du løser opgaverne bedst muligt.

På forløbet lærer du bl.a. at:

 • Arbejde effektivt og professionelt med e-conomic
 • Arbejde med databehandling, datapræsentation og budgetter i Excel
 • Opbygge en kontoplan
 • Behandle bilag med efterfølgende kasserapport
 • Arbejde med kreditor- og debitorstyring
 • Foretage lønberegning og lønudbetaling
 • Lave en årsafslutning af bogholderiet
Økonomimedarbejder mand

Materiale

Undervisningen understøttes af et omfattende e-læringsmateriale med mange udførlige videoer samt en række pædagogiske og letforståelige bøger. Vores undervisere har foruden stor pædagogisk viden en omfattende praktisk erfaring gennem arbejde i bogholderi.

Herunder kan du se et eksempel fra e-læringsmaterialet: Opret diagram i Excel

 

Har du brug for hjælp eller vejledning?

Vi holder lukket fra mandag den 15. juli til og med fredag den 26. juli. Skriv til os på info@edutasia.dk, eller brug kontaktformularen – vi svarer hurtigst muligt efter ferien.

Ønsker du at blive kontaktet af en af vores medarbejdere?

Tilføj dine kontaktoplysninger og evt. en besked. Så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Tak for din henvendelse

Tak for det! Du bliver kontaktet af en af vores medarbejdere.

Formularen kunne ikke indsendes

Et eller flere krævede felter mangler indhold, eller er ikke udfyldt korrekt.

Formularen kunne ikke indsendes

Formularen kunne ikke indsendes. Prøv evt. igen senere.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.